• Privacyverklaring

  Dit is de privacyverklaring van Zwemvereniging Olympia, gevestigd te Geldermalsen op het adres van de voorzitter, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156790. ZV Olympia is aangesloten bij de overkoepelende sportbond KNZB.

  Contactgegevens: het dagelijks bestuur. Deze is primair bereikbaar per email te bereiken. Ter voorkoming van onbedoeld gebruik van de email adresssen zijn deze hier explictiet niet vermeld, maar kunnen de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester met de mailfunctionaliteit van onze website worden benaderd.

  Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de Functionaris Gegevensbescherming van ZV Olympia. Hij/zij is te bereiken via de mailfunctionaliteit van onze website.

  PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons die wij verwerken in een centraal digitaal vereniging ledenadministratiepakket dat door de KNZB wordt opgedragen en waarvan onze gegevens deels met de administratie van de KNZB wordt gesynchroniseerd. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Voorletter(s)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Overlijdensdatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Beroep (van ouder(s) / verzorger(s))
  • Tak van sport
  • Wedstrijdploeg(en)
  • Trainingsmomenten
  • Lidmaatschapsnummer
  • Startnummer
  • Sportspecifieke diploma’s
  • Formele kwalificaties van de arbitrerend- en technisch kader
  • Persoonlijke bijzonderheden van belang voor ons kader (*)
  • Handicap classificatie code
  • Wedstrijdresultaten
  • Bankrekeningnummer en gegevens rekeninghouder(s)
  • Betaalgegevens

   (*)BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

  ZV Olympia verwerkt beknopt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de betrokkene indien deze ons kenbaar zijn gemaakt via de ledenadministratie. Gegevens over de gezondheid indien dit van belang is voor het veilig, sociaal en met minimaal risico uitoefenen van de sport en niet sport gerelateerde activiteiten in zowel persoonlijk als groepsverband, waarop ons kader dient te kunnen anticiperen.

  DOEL EN GRONDSLAG

  ZV Olympia verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Volledig en veilig uitvoering te kunnen geven aan onze kerndoelen
  • Het afhandelen en vastleggen van uw betalingen

  BEWAARTERMIJNEN

  ZV Olympia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

  • Binnen het centraal digitaal vereniging ledenadministratiepakket is het zodanig gedefinieerd dat na opzegging alle persoonlijke informatie van het lid als oud-lid wordt aangemerkt. De hardcopy lidmaatschapsovereenkomst wordt uiterlijk 1 jaar na opzegging via een papierversnipperaar afgevoerd.
  • Excel ledenlijsten met extracten uit het centraal digitaal vereniging ledenadministratiepakket bevatten in de bestandsnaam de aanmaakdatum. Uiterlijk 1 jaar na verschijning wordt deze verwijderd van de datadrager (PC, laptop, telefoon etc).    
  • Splash wedstrijd administratie: Oud-leden worden tenminste 1x per jaar (voor aanvang van een volgend seizoen) verwijderd uit de Team applicatie zolang de applicatie dat toestaat.

  DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

  Zonder uw toestemming verstrekt ZV Olympia uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

  COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of, ingeval van een oud-lid, te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZV Olympia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ZV Olympia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de volgende link:

  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de mailfunctionaliteit van onze website.

  MINDERJARIGEN

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze website Zwemolympia.nl kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van ZV Olympia. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. ZV Olympia raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID

  ZV Olympia past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. ZV Olympia raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ZV Olympia er alles aan doen u per e-mail en eventueel via de websites te informeren.

  (V20180507)